Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXV/208/21 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka

Uchwała Nr XXXV/208/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejs

Uchwała Nr XXXII/198/21 w sprawie uchwalenia programu współpracyGminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-na rok 2022

Uchwała Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3