Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXIII/200/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami)  Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/146/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 wprowadza się zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający "Wieloletnią Prognozę Finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Goliński

 

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 518.32 KB
Załącznik Nr 2 148.61 KB
Uzasadnienie 1507.48 KB
Uchwała Nr XXXIII/200/21 1124.29 KB