Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LXII/350/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXII/350/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społeczne

Uchwała Nr LXI/347/23 w sprawie apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr LXI/347/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województw

Uchwała Nr LXI/345/23 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr LXI/345/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publiczn

Uchwała Nr LX/337/23 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Uchwała Nr LX/337/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 us