Przejdź do stopki

Spis powszechny

Treść

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – nabór rachmistrzów spisowych

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym,
termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie prowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. spis przedłużony będzie do 30 września 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi być osobą pełnoletnią, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Taka osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzony po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać się będzie własnym urządzeniem z dostępem do internetu (rekomendowane są laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza wpisywani będą kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi). O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego.

Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, Rynek 33, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021”, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@miejska-gorka.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). Liczy się termin dostarczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem telefonu 65 322 64 66.

Pliki do pobrania