Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXV/205/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 67.378.976,29 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.175.409,04 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 15.203.567,25 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 255.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 59.957.177,97 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 50.691.421,39 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 16.500,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.412.344,39 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.140.918,46 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.271.425,93 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.991.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.085.465,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

4. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

5. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 119.64 KB
Załącznik Nr 2 119.88 KB
Uchwała Nr XXXV/205/21 503.71 KB