Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXV/206/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 i art. 37 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Miejskiej Górki w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 9 225,00zł;

2) dodatek funkcyjny - 2 835,00zł;

3) dodatek specjalny - 3 618,00zł;

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z właściwymi przepisami - 1 845,00zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. ustalenie wynagrodzenia burmistrza.

Zmiana wynagrodzenia burmistrza wynika z ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) oraz zmienionego i obowiązującego od 1 listopada 2021 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960).

Dotychczasowa kwota wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki została ustalona Uchwałą Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miejskiej Górki i ustalona została w górnej granicy wysokości, jaką przewidywało wówczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów.

Obecne wynagrodzenie Burmistrza Miejskiej Górki nie spełnia wymogów ww. przepisów, dlatego konieczne jest przyjęcie nowej uchwały w sprawie wynagrodzenia.

Rozporządzenie  Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wskazuje podwyższone maksymalnie stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Zmienia się również sposób naliczania dodatku specjalnego, który zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia i przysługuje, w obecnym stanie prawnym, w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Określona została również wysokość minimalnego wynagrodzenia burmistrza. Minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia, a to stanowi sumę maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego. Tym samym minimalne wynagrodzenie.

Zmienione przepisy mają zastosowanie do ustalenia należnych wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast od dnia 1 sierpnia 2021 r., o czym stanowi art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowane wynagrodzenie mieści się w granicach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W związku z powyższym podjęcie takiej uchwały jest niezbędne do zrealizowania przez radę gminy obowiązku dostosowania uchwały ustalającej wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru do aktualnie obowiązujących przepisów.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXV/206/21 262.25 KB