Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/279/22 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na r

Uchwała Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta

Uchwała Nr XLIX/278/22 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 us

Uchwała Nr XLIX/278/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzicó

Uchwała Nr XLIX/277/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywac

Uchwała Nr XLIX/277/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szcze