Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr II/9/24 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka

Numer uchwały II/9/24 Data podjęcia: 16.05.2024 r. Tytuł aktu: w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka 

Zarządzenie Nr 379/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Tytuł aktu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego -  łączę do zarządzenia  Data aktu: 22.03.2024 r. Data ogłoszenia: 28.05.2024 r. Pozycja: 5084 Łączę do Dzien

Uchwała Nr LXVI/374/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Numer uchwały LXVI/374/24 Data podjęcia: 22.03.2024 r. Tytuł aktu: w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu ratowniczym,

Uchwała Nr LXII/350/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Numer uchwały LXII/350/23 Data podjęcia: 11.12.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętyc

Uchwała Nr LXI/345/23 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Numer uchwały LXI/345/23 Data podjęcia: 29.11.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach pods

Uchwała Nr LVIII/329/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku

Numer uchwały LVIII/329/23 Data podjęcia:  24.08.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 w