Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr LVIII/329/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku

Numer uchwały LVIII/329/23 Data podjęcia:  24.08.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 w

Uchwała Nr LV/317/23 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Numer uchwały LV/317/23 Data podjęcia:  14.06.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami -&

Uchwała Nr LV/316/23 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, określenia wysokości opłat za korzyst

Numer uchwały LV/316/23 Data podjęcia:  14.06.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska G&oacu

Uchwała Nr LIII/303/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Numer uchwały LIII/303/23 Data podjęcia:  01.03.2023 r. Tytuł aktu: sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z

Uchwała Nr LIII/302/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posi

Numer uchwały LIII/302/23 Data podjęcia:  01.03.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osó

Uchwała Nr LII/295/23 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 us

Numer uchwały LII/295/23 Data podjęcia:  27.01.2023 r. Tytuł aktu:  w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do p

Uchwała Nr XLIX/277/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywac

Numer uchwały XLIX/277/22 Data podjęcia:  25.11.2022 r. Tytuł aktu:  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wyp

Uchwała Nr XLIX/278/22 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 us

Numer uchwały XLIX/278/22 Data podjęcia:  25.11.2022 r. Tytuł aktu:  w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do plac&