Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXII/196/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późń. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Miejska Górka.

§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny do uchwały, będący jej integralną częścią. Obszar zawiera działki w obrębie Miejskiej Górki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

W oparciu o ustawową kompetencję wynikającą z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Burmistrz przedkłada niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy przeprowadzono analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, w wyniku której przystępuje się do procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Miejska Górka.

Podjęcie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 724). Obszary zostaną uporządkowane funkcjonalnie i przestrzennie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyda gminie nowych terenów w szczególności przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a więc dodatkowych wpływów, z podatku od podniesionej wartości gruntu i jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego.

W przedmiotowym zamierzeniu nie zachodzą okoliczności faktyczne oraz prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych.

Wobec powyższego rekomenduje się Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXII/196/21 3324.85 KB
Załącznik Nr 1 1098.52 KB