Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXII/199/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1327; z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 6 i 6a, oraz w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) w związku z § 5 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 416. z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Prostuje się omyłkę pisarską w § 1 pkt 1 Uchwały Nr XII/79/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, powstałą przy przepisywaniu treści uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

1) zmienia się § 4.7 który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. 7. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego, funkcji doradcy metodycznego, funkcji nauczyciela- konsultanta lub funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

a) w przypadku powierzenia funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300,00 zł miesięcznie,

b) w przypadku powierzenia funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego w wysokości 300,00 zł miesięcznie,

c) w przypadku powierzenia funkcji opiekuna stażu w wysokości 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,

d) w przypadku powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowie Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

W dniu 26 września 2019 r. Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła Uchwałę Nr XII/79/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2 października 2019 r. pod poz. 8238. W opublikowanym dokumencie brakowało treści § 1 pkt 1.

Ww. uchwała została podjęta prawidłowo podczas sesji w dniu 26 września 2019 r., a oczywista omyłka pisarska powstała przy podpisywaniu treści uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML.

Wojewoda Wielkopolski odmówił sprostowania omyłki pisarskiej w formie obwieszczenia powołując się na art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Prostowane mogą być jedynie błędy, które powstały na etapie ogłaszania aktu normatywnego, a ponadto ich sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2017 r. (II OSK 1501/15) orzeczono: "Skoro błąd powstał w trakcie tworzenia dokumentu elektronicznego przed przekazaniem aktu do publikacji, nie było podstaw do jego sprostowania w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Błędy, które były w tekście przekazanym do publikacji "prostuje się" poprzez klasyczną nowelizację (...)".

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXII/199/21 249.62 KB