Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXIII/201/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 66.273.733,29 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.325.166,04 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 14.948.567,25 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 58.851.934,97 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.841.178,39 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 16.500,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.325.116,39 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.244.922,46 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.080.193,93 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.969.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.344.450,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.010.756,58 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.010.756,58 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.021.947,38 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.617.976,73 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 12.039.775,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

3) Nadwyżka w kwocie 7.421.798,32 zł. zostanie przeznaczona na utworzenie lokaty.”..

6. W § 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 5 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.”..

7. W § 7 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych, które przeznacza się realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.608,00 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 19.608,00 zł. Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 105.632,19 zł., które przeznacza się po stronie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.632,19 zł.”..

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 6 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Gorce tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 129.85 KB
Załącznik Nr 2 148.08 KB
Załącznik Nr 3 36.58 KB
Załącznik Nr 4 55.46 KB
Załącznik Nr 5 52.47 KB
Załącznik Nr 6 122.35 KB
Załącznik Nr 7 124.81 KB
Załącznik Nr 8 237.42 KB
Uzasadnienie 259.84 KB
Uchwała Nr XXXIII/201/21 1224.99 KB