Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXIV/203/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 67.355.826,29 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.152.259,04 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 15.203.567,25 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 255.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 59.934.027,97 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 50.668.271,39 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 16.500,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.429.194,39 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.209.918,46 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.219.275,93 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.991.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.045.465,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.265.756,58 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.265.756,58 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.021.947,38 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł.,

2) w ramach wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 255.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.222.340,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.476.224,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 08 grudnia 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 4.410,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 560.909,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), oraz zwiększenie dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 142.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) , na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

3) Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g w sprawie przyznania Gminie Miejska Górka na rok 2021 kwoty 77.360,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 801 Rozdział 80101 paragraf 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 255.000,00 zł. (wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”). Po stronie wydatków środki te zostały wprowadzone w Dziale 801 Rozdział 80101 paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, środki te również zostały wprowadzone w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały – Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 2020 o kwotę 31.728,00 zł., środki te dotyczą realizacji zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” (wydatki zostały wprowadzone w Dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 4300).

6) Przesunięcie, zmiana planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXIV/203/21 1045.15 KB
Załącznik Nr 1 126.68 KB
Załącznik Nr 2 133.98 KB
Załącznik Nr 3 40.3 KB
Załącznik Nr 4 180.12 KB
Załącznik Nr 5 122.09 KB
Załącznik Nr 6 124.54 KB