Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/273/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 72.154.595,61 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.936.869,94 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 366.309,27 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 14.217.725,67 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 94.703.574,90 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 58.233.458,36 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 366.309,27 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.550.652,36 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.425.469,44 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.125.182,92 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.696.198,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.284.827,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 155.000,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.470.116,54 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.470.116,54 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,28 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.013.930,28 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.305.096,68 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.620.630,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 14 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 3.555,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedmiotowa zmiana wynika z podwyższenia części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 lipca 2022 r.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 100.834,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) są uzupełnieniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Razem Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 zwiększono o kwotę 104.389,00 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 188,38 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2022.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 204.898,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 484,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.447.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 17.500,00 zł. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 20.500,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577). Razem zwiększenie w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 w kwocie 38.000,00 zł.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 149.400,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 99.600,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Razem zwiększenie w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 w kwocie 249.000,00 zł.

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 473,45 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

8) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 4.371,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9) Zwiększenie dochodów w Dziale 400 Rozdział 40001 paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.616.000,00 zł. (sprzedaż węgla).

10) Zmiana dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 zwiększenie środków o kwotę 14.728,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

11) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 152.941,18 zł. (zwiększenie o kwotę 152.941,18 zł. – dodatek dla gospodarstw domowych.).

12) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 131.59 KB
Załącznik Nr 2 140.91 KB
Załącznik Nr 3 39.29 KB
Załącznik Nr 4 179.53 KB
Załącznik Nr 5 123.35 KB
Załącznik Nr 6 126.36 KB
Załącznik Nr 7 238.17 KB
Załącznik Nr 8 308.72 KB
Załącznik Nr 9 199.26 KB
Uchwała Nr XLIX/273/22 1946.55 KB