Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLVIII/271/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 69.332.728,10 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.115.002,43 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 351.581,27 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 14.217.725,67 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.115.235,11 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 91.881.707,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 55.791.590,85 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 351.581,27 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 31.778.983,35 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.274.398,99 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.504.584,36 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.657.304,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.653.522,50 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 155.000,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.090.116,54 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.090.116,54 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,28 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.013.930,28 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.266.202,68 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.620.630,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 7 pkt 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 pkt 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96.817,48 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.817,48 zł.”..

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 14 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje nazwę „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022” oraz brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia  24 października 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 502.849,85 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.

2)  Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 1.130,50 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 6.750,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75618 paragraf 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” o kwotę 28.107,38 zł.

5) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania Gminie Miejska Górka dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. – Dział 756 Rozdział 75621 paragraf 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”.

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 6257 o kwotę 3.276.730,28 zł. Gminie Miejska Górka zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górce” dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

7) Zmiana dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 zwiększenie o kwotę 7,45 zł.                                                   (zwiększenie zadania dotyczącego nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w wysokości 2,35 zł. oraz zwiększenie zadania dotyczącego nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w wysokości 5,10 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 zwiększenie środków o kwotę 14.171,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

8)  Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 7.304.040,00 zł. (przesunięcie dochodów na prawidłową klasyfikację budżetową o kwotę 7.200.000,00 zł. – dodatek węglowy oraz zwiększenie o kwotę 104.040,00 zł.  – dodatek dla gospodarstw domowych.).

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 130.56 KB
Załącznik Nr 2 151.92 KB
Załącznik Nr 3 40.7 KB
Załącznik Nr 4 182.31 KB
Załącznik Nr 5 119.24 KB
Załącznik Nr 6 122.07 KB
Załącznik Nr 7 107.03 KB
Załącznik Nr 8 228.49 KB
Załącznik Nr 9 199.74 KB
Uzasadnienie 159.16 KB
Uchwała Nr XLVIII/271/22 1715.52 KB