Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/280/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od jednego środka transportu:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 630,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 945,00 zł;

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.134,00 zł.

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

13

1.197,00

1.197,00

13

14

1.323,00

1.323,00

14

15

1.386,00

1.386,00

15

 

1.575,00

1.575,00

Trzy osie

12

17

1.512,00

1.512,00

17

19

1.575,00

1.575,00

19

21

1.701,00

1.701,00

21

23

1.827,00

1.827,00

23

25

1.953,00

1.953,00

25

 

2.142,00

2.142,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.953,00

1.953,00

25

27

2.016,00

2.016,00

27

29

2.142,00

2.142,00

29

31

2.205,00

2.709,00

31

 

2.331,00

2.709,00

         

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton stawka wynosi - 1.638,00 zł.

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

1.638,00

1.638,00

18

25

1.701,00

1.701,00

25

31

1.764,00

1.764,00

31

 

1.890,00

2.205,00

Trzy osie i więcej

12

40

2.079,00

2.079,00

40

 

2.394,00

2.898,00

             

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 378,00 zł.

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

1.134,00

1.134,00

18

25

1.260,00

1.260,00

25

 

1.323,00

1.323,00

Dwie osie

12

28

1.197,00

1.197,00

28

33

1.323,00

1.323,00

33

38

1.386,00

1.512,00

38

 

1.638,00

1.890,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.638,00

1.638,00

38

 

1.827,00

1.827,00

         

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca 1.386,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.575,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Miejska Górka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy jest uprawniona do określenia w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od środków transportowych. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.W przedłożonym projekcie uchwały dla wszystkich przedmiotów opodatkowania zaproponowano niższe stawki podatku od środków transportowych od stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski rok 2022 poz. 731).

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIX/280/22 338.29 KB