Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/274/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,02 zł od 1m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,76 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z  dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,78 zł od 1m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,20 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,42 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy jest uprawniona do określenia w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od nieruchomości. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. W przedłożonym projekcie uchwały dla wszystkich przedmiotów opodatkowania zaproponowano niższe stawki podatku od nieruchomości od stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski rok 2022 poz. 731). 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIX/274/22 270.71 KB