Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Treść

Podstawa prawna:

Art. 306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia

Termin odpowiedzi:

  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości - 21 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  •  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych,
  • nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  • powszechnego obowiązku obrony oraz pozostałe wymienione w art.2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 poz.1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

  • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Mirosława Dolata, pokój nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33