Przejdź do stopki

Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego (z tytułu kupna gruntów)

Treść

Podstawa prawna:

 • Art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.333).

Wymagane dokumenty:

 • uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie
 • ksero aktu notarialnego
 • informacja IR -1 lub deklaracja DR - 1, dotyczące zakupionego gruntu w poszczególnych klasach z podaniem powierzchni,
 • formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie,
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 • oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/ rybołóstwie

Termin odpowiedzi:

 • nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwołania:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntów nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowaniu wieczystym,
 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatków w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Jednostka organizacyjna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33