Przejdź do stopki

Uzyskanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Treść

Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.333)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków,
 • oświadczenie, że wydatki związane z inwestycją nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych,
 • oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • pozwolenie na budowę.

Termin odpowiedzi:

 • nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Przyznanie ulgi podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

 • budowę i modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli  i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
 • zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości 25% udokumentowanych

Rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, pod warunkiem, że wydatki inwestycyjne nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33