Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę. Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej. Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowych.

Treść

Podstawa prawna:

 • Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 •  uzasadniony wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek,
 • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym 
 • oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

Załączniki:

 • zaświadczenia o dochodach członków rodziny za ostatnie 6 m-cy,
 • kopie odcinków potwierdzających wysokość emerytur lub rent,
 • potwierdzenie o zarejestrowaniu, w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotny (lub kopie podbieranego zasiłku),
 • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
 • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (kopie opłat i rachunków za czynsz, światło, gaz, telefon i inne),
 • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
 • kopie deklaracji podatkowych, opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego,
 • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych ( Urząd Skarbowy, ZUS),
 • sprawozdanie finansowe firmy,
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • w przypadku, gdy wniosek składa podatnik, będący przedsiębiorcą należy złożyć wypełniony formularz-dane przedsiębiorcy,
 • inne na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego,
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (rolnik),
 • oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (rolnik)

Termin odpowiedzi:

 • nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33