Składanie deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości

Treść

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

  • wypełniona informacja – osoby fizyczne składają informacje podatkowe na drukach:

IN – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - link otwiera się w nowym oknie 

IR – Informacja o gruntach - link otwiera się w nowym oknie   

IL – Informacja o lasach - link otwiera się w nowym oknie 

  • wypełniona deklaracja – osoby prawne składają deklaracje podatkowe na drukach

DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomośc - link otwiera się w nowym oknie 

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny - link otwiera się w nowym oknie 

DL – 1 Deklaracja na podatek leśny - link otwiera się w nowym oknie

  • akt notarialny
  • umowa dzierżawy lub umowa zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
  • postanowienie Sądu 

Termin odpowiedzi:

  • Bez zbędnej zwłoki

Opłaty:

  • Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

  • odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

  • informacje w sprawie podatków należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, bezpośredni: (65) 322 58 33