Przejdź do stopki

Wydział Organizacyjny

Treść

Wydział Organizacyjny

Joanna Pląskowska - Naczelnik Wydziału 

Kontakt:

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507, fax. 65 54 74 421

e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, sekretarz@miejska-gorka.pl 

Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu oraz sprawy administracyjne i pracownicze, w tym:

 1. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania stanowisk pracy,
 3. opracowywania kart stanowisk pracy dla kierowników Wydziałów i Referatów,
 4. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 5. prowadzenie spraw związanych z planowaniem pracy i kontrolą zarządczą w Urzędzie,
 6. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów,
 7. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 8. nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
 9. nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 10. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 12. opracowywanie projektów zmian regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,
 13. prowadzenia kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Urzędu,
 14. sprawowanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
 15. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w urzędzie,
 16. sprawowania nadzoru i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 17. administrowanie budynkiem,
 18. utrzymanie porządku i czystości w lokalach Urzędu,
 19. okresowej kontroli ewidencji i obiegu dokumentów,
 20. udzielania informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie, wydawania druków i wniosków oraz świadczenia pomocy przy ich wypełnianiu,
 21. obsługi centrali telefonicznej,
 22. zaopatrywania pracowników Urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały, druki, czasopisma, pieczęcie, środki czystości i odzież roboczą,
 23. prowadzenia organizacyjno – technicznej obsługi Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza,
 24. prowadzenia kancelarii Urzędu,
 25. rejestrowania spraw zgłaszanych przez interesantów i kierowanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom,
 26. prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
 27. prowadzenia rejestru zarządzeń Burmistrza oraz kierowanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom,
 28. prowadzenia i udostępniania przepisów prawa miejscowego oraz przepisów prawnych wydawanych przez organy państwowe,
 29. prowadzenia rejestru jednostek organizacyjnych Gminy.
 30. zapewnienia obsługi administracyjnej Rady, jej komisji,
 31. przygotowywania, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów
 32. podejmowania czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej organów,
 33. protokołowania sesji, posiedzeń, spotkań w zakresie obsługi Rady oraz jednostek pomocniczych Gminy,
 34. prowadzenia rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy,
 35. prowadzenia rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy,
 36. współudziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów jednostek pomocniczych Gminy,
 37.  koordynowaniem udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 38. prowadzenia spraw kadrowych i świadczeń socjalnych pracowników Urzędu,
 39. organizowania szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 40. prowadzenia zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną przeciwpożarową Urzędu,
 41. zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
 42. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 43. prowadzenia kancelarii tajnej,
 44. szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 45. opracowanie i realizację planów obrony cywilnej i operacyjnych,
 46. tworzenie stałej gotowości obronnej państwa przez stały dyżur,
 47. prowadzenie przedsięwzięć z zakresu szkolenia obronnego,
 48. zarządzania kryzysowego,
 49. prowadzenie akcji kurierskiej,
 50. opracowania planów i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 51. opracowania planu ochrony Urzędu i nadzorowania jego realizacji,
 52. wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej i imprez masowych,
 53. nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,
 54. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
 55. wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, naliczania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 56. ochrony zdrowia,
 57. sprawowanie opieki nad miejscami pamięci,
 58. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 59. prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych,
 60. prowadzenie strony internetowej,
 61. współpraca z zagranicą,
 62. promocja gminy,
 63. współpraca z mediami,
 64. opiniowania i udziału w uzgadnianiu projektów aktów prawnych,
 65. udzielania opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 66. bieżącego udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy,
 67. opiniowania umów zawieranych przez Gminę,
 68. występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.