Przejdź do stopki

Wydział Komunalny

Treść

Wydział Komunalny

Jacek Stróżyk - Naczelnik Wydziału Komunalnego

Kontakt:

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507  
fax. 65 54 74 421

Wydział Komunalny prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

 1. Zagadnienia związane z gospodarką mieszkaniową i lokalową. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi oraz niemieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy nie oddanymi w użytkowanie innym jednostkom,​
 2. Zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym i urbanistyką,
 3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 4. Gospodarka nieruchomościami,
 5. Zagadnienia związane z ochroną zabytków,
 6. Zagadnienia wynikające z prawa ochrony środowiska oraz związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 7. Zagadnienia związane z prawem geologicznym i górniczym,
 8. Utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz gospodarka odpadami,
 9. Zagadnienia związane z prawem wodnym,
 10. Zagadnienia związane z zaopatrzeniem ludności w wodę i kanalizację,
 11.  Zagadnienia związane z drogami gminnymi,
 12. Zagadnienia związane z ochroną zwierząt i współpraca ze służbami weterynaryjnymi,
 13. Zagadnienia związane z gospodarką leśną i łowiectwem,
 14. Zagadnienia związane z rolnictwem, produkcją roślinną i zwierzęcą, klęskami żywiołowymi,
 15. Zagadnienia związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości i rozgraniczaniem nieruchomości
 16. Nazewnictwo placów i ulic, numeracja porządkowa nieruchomości,
 17. Zagadnienia związane z ochroną przyrody,
 18. Planowanie oraz współudział w tworzeniu i utrzymywaniu terenów zieleni,
 19.  Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów,
 20. Zadania wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 21. Uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 22. Rozliczanie i analiza kosztów dostarczenia oraz zużycia energii elektrycznej.
 23. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z nimi związanej,
 24. Eksploatacja oświetlenia drogowego i zgłaszanie awarii,
 25. Współpraca z sołtysami.​