Przejdź do stopki

Wydział Finansowy

Treść

Wydział Finansowy

Dorota Lamperska – Skarbnik Gminy

Kontakt:

ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka

tel. 65 54 74 507 wew. 108,109,111, fax. 65 54 74 421

e-mail: dorota.lamperska@miejska-gorka.pl

 Wydział Finansowy prowadzi sprawy z zakresu:

  1. planowania księgowości budżetowej z zakresu:

      a)       przygotowania materiałów, analiz niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy,

b)      przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian,

c)      analizowania wykorzystania budżetu celem zwiększenia jego efektywności,

d)      zapewniania obsługi finansowo-księgowej Urzędu,

e)      uruchamiania środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

f)       realizacji obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

g)      ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz w Gminie Miejska Górka,

h)      prowadzenia ewidencji mienia komunalnego,

i)       przygotowania sprawozdań finansowych,

j)       prowadzenia ksiąg rachunkowych,

k)      nadzoru nad rozliczeniem wykorzystania środków zewnętrznych,

l)       prowadzenia ewidencji podatników,

m)     gromadzenia i przechowywania oraz badania pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

n)      przygotowywania decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

o)      podejmowania czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

p)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych,

q)      rozliczania funduszu sołeckiego,

r)      prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.