Przejdź do stopki

Uchwały 2024 r.

Treść

Uchwała Nr LXV/364/24
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 93.771.251,55 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.740.365,30 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 40.030.886,25 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 103.771.251,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 50.775.988,07 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 39.166.255,07 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 27.110.331,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.055.924,07 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.497.376,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.666.607,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 52.995.263,48 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52.995.263,48 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 33.300.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.675.052,84 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.037.171,25 zł.,

d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.,

e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.916.527,30 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.548.852,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 dodaje się załącznik Nr 12 „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 dodaje się załącznik Nr 13 „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lutego 2024 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.804.2.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 w kwocie 52.604,00 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024. Przyznana dotacja dotyczy I tury wyborów bez zryczałtowanych diet.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.804.7.2024 w sprawie zwiększenia kwoty dotacji przyznanej pismem znak DLS.804.2.2024 w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 o kwotę 8.860,00 zł. z przeznaczeniem na utworzenie jednego nowego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w roku 2024.

Ogółem w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 zwiększono dochody w kwocie 61.464,00 zł.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0310 o kwotę 116.950,00 zł.

3) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 w sprawie informacji rocznej o kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono dochody w następujących pozycjach:

a) Dział 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 2.940.646,00 zł.

b) Dział 758 Rozdział 75806 paragraf 2920 o kwotę 533.099,00 zł.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.045,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 34.564,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 603,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

7) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.429,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 1.314,00 zł. ( świadczenia rodzinne).

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 o kwotę 10.200,00 zł. (dodatek gazowy w kwocie 10.200,00 zł.).

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr LXV/364/24 22.63 KB
Uchwała Nr LXV/364/24 1220.13 KB
Załącznik Nr 1 128.35 KB
Załącznik Nr 2 133.28 KB
Załącznik Nr 3 37.91 KB
Załącznik Nr 4 101.36 KB
Załącznik Nr 5 121.25 KB
Załącznik Nr 6 122.5 KB
Załącznik Nr 7 116.8 KB
Załącznik Nr 8 103.33 KB