Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LV/318/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół w składzie:

1) Joanna Pląskowska, przewodnicząca zespołu;

2) Marlena Głowacz-Zelek, członek zespołu;

3) Monika Szydłowska, członek zespołu.

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Miejskiej Górki.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) w art. 163 stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników sądów powszechnych, które odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.

W celu dokonania wyboru ławników na nową kadencję, w terminie do 30 czerwca br. przyjmowane były zgłoszenia od uprawnionych podmiotów tj. prezesów sądów, stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Powołanie Zespołu, który przedstawi Radzie Miejskiej opinię o kandydatach umożliwi jej dokonanie wyboru na ławników tych kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymogi określone w ustawie.

W świetle przytoczonego art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, podjęcie przez Rade Miejską w Miejskiej Górce uchwały powołującej zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników jest obowiązkowe.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr LV/318/23 234.7 KB
Uchwała Nr LV/318/23 11.66 KB