Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LXIII/355/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 60.471.563,42 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.612.181,32 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.859.382,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.316.848,74 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 67.347.334,37 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.504.611,22 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 37.061.902,21 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 21.665.968,95 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.395.933,26 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.314.516,73 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.627.188,28 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 386.285,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114.719,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.842.723,15 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.842.723,15 zł., w tym:

a) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.802.593,74 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.539.625,27 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 475.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.182.002,18 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.420.521,65 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ”Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 131.28 KB
Załącznik Nr 2 151.35 KB
Załącznik Nr 3 67.1 KB
Załącznik Nr 4 103.68 KB
Załącznik Nr 5 67.75 KB
Załącznik Nr 6 860.37 KB
Uchwała Nr LXIII/355/23 1734.61 KB
Uchwała Nr LXIII/355/23 20.5 KB