Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 226/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 8, art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 prowadzone są zgodnie z harmonogramem kontroli sporządzonym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce przedstawia Burmistrzowi Miejskiej Górki harmonogram kontroli, który stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

4. Harmonogram kontroli, o którym mowa w ust. 2 sporządza się po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Na pisemny wniosek wskazujący, iż w danym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych dochodzi do nieprawidłowości, Burmistrz Miejskiej Górki może zlecić dodatkową kontrolę, nieujętą w harmonogramie kontroli, o którym mowa w ust. 3.

6.   Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Miejska Górka stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Kontrole, o których mowa w § 1 ust. 1 prowadzone są przez co najmniej dwóch upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce, zwanych dalej zespołem kontrolującym. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. Kontrole mogą być przeprowadzane we współpracy i przy udziale funkcjonariuszy Policji.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się z zachowaniem zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

3. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

4. Zespół kontrolujący przed przystąpieniem do kontroli ustala ze swego składu przewodniczącego zespołu.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 226/2022 686.13 KB
Załącznik 1.pdf 151.34 KB
Załącznik 2.pdf 153.65 KB
Załącznik 3.pdf 163.56 KB
Załącznik 4.pdf 153.47 KB
Załącznik 5.pdf 156.91 KB
Załącznik 6.pdf 136.32 KB