Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Treść

1. Podstawa Prawna

  • art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

2. Wymagane dokumenty

  • wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

załączniki:

  • dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC,
  • do wglądu - dokument stwierdzające tożsamość.

3. Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

4. Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

5. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Rynek 33, 63 – 910 Miejska Górka,

Pokój nr 11, e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

6. Opłaty
 
Opłata skarbowa w wysokości 39 zł

7. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.