Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 195/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Miejska Górka w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 30 ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 4, art.11 ust. 1 i ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku następujących zadań publicznych Gminy Miejska Górka w zakresie:

I.          Upowszechnianie kultury i sportu w śród młodzieży i osób dorosłych:

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłę nożną”

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball”

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo”

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby”

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych

II.           Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

- zadanie : „Organizowanie i promowanie turystyki”

III.          Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji mające szczególne na celu wzbogacania oferty kulturalnej Gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

- zadanie: „ Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”

IV.          Działania na rzecz ochrony środowiska:

- zadanie: „Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych”

V.          Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

- zadane: „Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych”

2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

 

Burmistrz Miejskiej Górki

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych

 

Działając na podstawa prawna art. 11 ust. 1 i ust. 2 art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/198/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2022.

 

Rozdział 1.

Informacje ogólne

 

1. Z uwagi na panującą w chwili ogłoszenia niniejszego konkursu pandemię, obowiązujące z jej powodu obostrzenia, a także zalecania zachowania środków ostrożności i dbania o bezpieczeństwo zdrowia i życia realizatorów i odbiorców zadań publicznych oraz biorąc pod uwagę fakt braku miarodajnych informacji o terminie ustania obecnych okoliczności, przy formułowaniu zadań oraz przy wskazaniu zarówno celów jak i spodziewanych rezultatów, została uwzględniona panująca sytuacja epidemiologiczna.

 2. W konsekwencji tego postanowienia oferenci przy opracowaniu propozycji działań w ramach ofert muszą uwzględnić obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz konsekwencje potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia bezpośrednich odbiorców działań.

3. Oferent w proponowanych w ofercie zadaniach zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adekwatnie do podejmowanych działań.

 

Rozdział 2.

Zakres zadań, cele, rezultaty, terminy realizacji zadań i wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych

 

 

L. p.

 

Rodzaj zadania

Poniesione wydatki w 2021 r. w zł.

Przeznaczone wydatki w 2022 r. w zł.

 

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną

150.000.00

150.000,00

2.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball

55.000,00

55.000,00

 

w tym:

- prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych

40.000,00

40.000,00

- koszty administrowania obiektów sportowych

15.000,00

15.000,00

3.

Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w

Ju Jitsu i Judo

17.000,00

17.000,00

4.

Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby

10.000,00

10.000,00

5.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych

10.000,00

10.000,00

 

II.        Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej

 

6.

Organizowanie i promowanie turystyki

7.000,00

7.000,00

 

III.      Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy Miejska Górka oraz promocję lokalnych twórców

 

7.

Prowadzenie Orkiestry Dętej w Miejskiej Górce

45.000,00

45.000,00

 

IV.      Działanie na rzecz  ochrony środowiska

 

8.

Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych

11.000,00

11.000,00

 

V.        Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

9.

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych

15.000,00

15.000,00

 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych:

1. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną

Celem zadania jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Miejska Górka.

Spodziewanym rezultatem jest cykliczne prowadzenie szkoleń sportowych i treningów, rozegranie meczów ligowych i kontrolnych, przeprowadzenie zawodów sportowych i turniejów, organizowanie
i współorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych z wykorzystaniem obiektów sportowych, a także stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu z zapewnieniem bezpieczeństwa na obiektach i boiskach sportowych.

Spodziewanym trwałym rezultatem jest wieloletni proces szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych przede wszystkim w zakresie piłki nożnej zgodnie z programem szkolenia PZPN i założeniami Narodowego Modelu Gry oraz stałe wykorzystanie całej bazy sportowej, która jest niezbędna do prowadzenia prawidłowego procesu nauczania i trenowania gry w piłkę nożną. Obiekty sportowe oraz cała infrastruktura będą wykorzystywane na potrzeby organizacyjne imprez stałych i okolicznościowych w zakresie kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Miejska Górka.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

2. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball

1. Celem zadania jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizowania imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Miejska Górka.

Spodziewanym rezultatem zadania jest organizowanie nauki i szkolenie dla dzieci. młodzieży i osób dorosłych w zakresie gry w baseball i softball oraz organizowanie zajęć, treningów, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych promujących Gminę Miejska Górka.

2. Celem zadania jest utrzymanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej:

- przeprowadzanie bieżących napraw i remontów kompleksu obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

            - utrzymanie kompleksu boisk do gry w baseball/softball oraz trybun dla kibiców.

           

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12. 2022 roku

3. Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo

Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej i propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Miejska Górka, poprzez uprawianie sztuk walki  ju-jitsu i judo oraz rywalizację sportową w zawodach.

Spodziewanym rezultatem zadania będzie organizacja zajęć sportowych w obu dyscyplinach, pokazów, zawodów klubowych i obozu rekreacyjno - sportowego, a także uczestnictwo zawodników klubu w mistrzostwach Polski i  innych turniejach krajowych oraz zagranicznych.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

4. Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w szachy i warcaby

Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez grę w szachy i warcaby wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Gminy Miejska Górka.

Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie turniejów i zajęć szachowo-warcabowych na terenie Gminy Miejska Górka. Ponadto udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w dyscyplinie sportu: szachy i warcaby przez Polskie i Wielkopolskie Związki Sportowe lub podmioty działające z ich upoważnień.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

5. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych

Celem zadania jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród młodzieży i osób dorosłych w zakresie jazdy pojazdami jednośladowymi po torze motokrosowym dla mieszkańców Gminy Miejska Górka.

Spodziewanym rezultatem zadania jest przeprowadzenie szkoleń sportowych/treningów oraz zorganizowanie dla mieszkańców gminy zawodów motocrossowych, by zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu jak i samemu zainteresowanie się tym sportem.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

1. Nazwa zadania: Organizowanie promowanie turystyki

Celem zadania jest popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców Gminy Miejska Górka turystyki rowerowej i innych form turystycznych.

Spodziewanym rezultatem zadania jest organizacja rajdów rowerowych i wycieczek turystyczno - krajoznawczych.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

Działanie  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr lokalnych i tradycji mających szczególnie na celu wzbogacenia oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocję lokalnych twórców:

1. Nazwa zadania: Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce

 

Celem zadania jest podnoszenie kompetencji kulturalnych mieszkańców Gminy Miejska Górka poprzez cykliczne próby zespołu oraz poprzez prowadzenie edukacji kulturalnej - nauki gry na instrumentach dętych (także w formie on-line). Ponadto celem jest promowanie Gminy Miejska Górka podczas występów Orkiestry Dętej.

Spodziewanym rezultatem zadania jest prowadzenie przez orkiestrę prób oraz cykli indywidualnych zajęć z nauki gry na instrumentach dętych takich jak: instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, puzon oraz flet poprzeczny.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

Działania na rzecz środowiska:

1. Nazwa zadania: Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych

Celem zadania jest tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania wędkarstwa, działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony i racjonalnego użytkowania wód.

Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie zawodów wędkarskich na zbiorniku wodnym oraz popularyzację amatorskiego uprawiania wędkarstwa i działania wspierające ochronę środowiska, w tym prawidłowe użytkowanie wód.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. Nazwa zadania: Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych

1) Cele zadania:

- Dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego, inteligentnego i społecznego osób dorosłych,

- pomoc w procesie samodoskonalenia i samozapoznania,

- stworzenie warunków dla pogłębienia swojej wiedzy i podtrzymywania więzi społecznych z rówieśnikami,

- urozmaicanie form zajęć  dla harmonijnego rozwoju duszy i ciała seniora,

- potrzeba dorównania kroku rozwojowi cywilizacji,

- rozpowszechnianie najnowszej wiedzy z różnych gałęzi nauki,

- mobilizacja do aktywnego spędzania wolnego czasu,

- umożliwienie uczestnictwa w wycieczkach krajoznawczych.

Rezultaty zadania:

- Nauczenie studenta Uniwersytetu wybranego języka obcego w stopniu podstawowym,

- przygotowanie osób starszych do korzystania z nowoczesnych urządzeń mobilnych i sprawne operowanie funkcjami komputera,

- utrzymanie sprawności fizycznej poprzez udział w różnych formach zajęć ruchowych,

- wykreowanie sprawności umysłowej osób dorosłych dostosowanej do nowoczesności,

- zachęcenie do zadbania o własne zdrowie,

- liczny udział w zorganizowanych wycieczkach krajoznawczych,

- udział w różnych formach aktywności,

- aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku

Rozdział 3.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji ww. zadań nastąpi w formie wsparcia. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego. Podmioty przystępujące do konkursu powinny spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- zadanie zrealizowane zostanie na rzecz mieszkańców Gminy Miejska Górka,

- posiadają własny wkład finansowy lub wkład finansowy w ramach świadczeń pobieranych od odbiorców zadania nie mniejszy niż 10% wartości zadania,

- dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,

- przedstawia prawidłowo sporządzoną ofertę,

- nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno – prawnych, podatków oraz innych danin o charakterze publiczno – prawnym,

- nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce i innych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór ofert dostępny jest przy ogłoszeniu konkursu.

3. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegający się o dotację na realizację zadań powinny wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomień, na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów.

8. W wyniku postępowania konkursowego dotacja może być przyznana jednej lub kilku organizacjom.

9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana organizacja zobowiązana jest do dokonania zaktualizowania oferty, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia. Powiadomienia dokonuje się drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Niezłożenie aktualizacji oferty lub złożenie jej po upływie 30 dni od dnia powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez Oferenta. Zakres merytoryczny i finansowy można pomniejszyć proporcjonalnie do zaproponowanej zmniejszonej kwoty dotacji w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru ofert.

10. Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania

11. Dopuszcza się dowolne dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy składając stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem i aktualizacją oferty. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Burmistrza Miejskiej Górki. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

Rozdział 4.

Sposób przygotowania oferty

1.Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór dostępny jest przy ogłoszeniu o konkursie.

Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

2. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona). Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszającego przez niego projektu należy wpisać:    „nie dotyczy”.

3. Załączniki wymagane do oferty:

  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Uwaga: zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym za dokument tożsamy uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

    b) skan aktualnego statutu organizacji pozarządowej lub jeśli Oferent go nie posiada, należy dołączyć inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności statutowej w obszarze, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne. Dokument winien być opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

    c) dla stowarzyszeń zwykłych i organizacji rejestrowanych w Starostwie Powiatowym aktualny wypis z ewidencji Starostwa Powiatowego ze wskazaniem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

4. Załączone dokumenty i zaświadczenia należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

5. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego są obowiązkowe.

6. Koszty, które nie mogą być pokrywane z dotacji Gminy Miejska Górka w 2022 r.:

         a) budowa i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej,

         b) pokrywanie deficytu działalności organizacji,

        c) wsteczne finansowanie projektów (refinansowanie projektów),

        d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. Zarządu),

        e) wydatki na działalność polityczną i religijną,

        f) wydatki, które merytorycznie nie są związane z realizacją zadania,

     g) wynagrodzenie za obsługę księgową związaną z realizacją zleconego zadania, przekraczające próg 5% dotacji udzielonej na zadanie.

Rozdział 5.

Termin i miejsce składania ofert

1.Wrunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 15 00 oferty konkursowej zgodnej ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w siedzibie Ogłaszającego – Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, Sekretariat, pok. Nr 23 (w przypadku nadesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do Urzędu).

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zadania określonego w pkt 1. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku o którym mowa w obowiązującym wzorze.

3. Oferty, które zostały złożone niezgodnie z obowiązującym wzorem i/lub po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego) nie będą rozpatrywane.

Rozdział 6.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Oferty będą rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

3.Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna. Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej.

4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty zostały opisane w „Karcie oceny ofert”, który stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

4. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miejskiej Górki ocenia złożone oferty.

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 28 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 15 punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

6. Komisja Konkursowa sporządza protokół i przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miejskiej Górki.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miejskiej Górki. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

8. Organizacje mogą żądać do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników uzasadnienia wyboru bądź odrzucenia własnej oferty.

9. O wynikach konkursu Burmistrz Miejskiej Górki informuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Miejska Górka, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli;

  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych bez podania przyczyn – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu. 

12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

14. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja zobowiązana jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zadania.

14. Podmiot, który otrzyma dotację z Gminy Miejska Górka jest zobowiązany do:

      a ) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

      b ) poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania,

      c ) składania sprawozdań z realizacji zadania,

      d ) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

      e) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

15. Informacji o konkursie udziela Józef Jabłoński – Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka tel. 65 322 51 53.

 

 

KARTA OCENY OFERTY

 

Informacje podstawowe

1.

 

Nazwa oferenta:

 

 

 

2.

 

Adres oferenta:

 

 

 

3.

 

Rodzaj zadania:

 

 

 

4.

 

Tytuł zadania:

 

 

 

5.

 

Całkowita wartość zadania:

 

 

 

6.

 

Wnioskowana kwota dotacji:

 

 

7.

 

Data wpływu oferty:

 

 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNE

OFERTA SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE JEŻELI:

TAK/ NIE*

uwagi

1.

Oferta została złożona w terminie.

 

 

 

2.

Oferta złożona w zamkniętej kopercie oznaczona zgodnie z wymogami ogłoszonymi w otwartym konkursie ofert.

 

 

3.

Oferta złożona na druku wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

 

4.

Oferta złożona wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

 

5.

Dołączone do oferty załączniki są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

 

 

6.

Proponowane w ofercie zadanie jest zgodne z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 

 

7.

Oferta złożona przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z zapisami ogłoszonymi o otwartym konkursie ofert.

 

 

8.

Oferta podpisana przez osoby do tego upoważnione

 

 

 

Podsumowanie:

Oferta jest kompletna, zawiera wymagane załączniki i spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej

 

Podpisy członków Komisji oceniających ofertę:

Przewodniczący Komisji -

 

 

Przedstawiciel Urzędu

Członek Komisji

 

Przedstawiciel Urzędu

Członek Komisji

 

Przedstawiciel podmiotów wymienionych

 w art. 3 ust. 2 ustawy Członek Komisji

 

Przedstawiciel podmiotów wymienionych

 w art. 3 ust. 2 ustawy Członek Komisji

 

Oferta spełnia wymogi formalne / nie spełnia wymogów formalnych** i podlega / nie podlega** ocenie merytorycznej

 

 

………………………………………...

(podpis przewodniczącego Komisji)

           

 

* wpisać we właściwą

rubrykę

** niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

 

OCENA MERYTORYCZNA

 

Ogólne kryteria merytoryczne

 

 

 

 

Maks.

liczba punktów

Przyznana

liczba punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 

0-5 pkt.

 

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego

0-5 pkt.

 

3.

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.

0-5 pkt.

 

4.

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

1 pkt. – od 10% do 15%

2 pkt -15,01% do 30%

3 pkt. – powyżej 30%

0-3 pkt.

 

5.

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków.

0-5  pkt.

 

6.

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich.

0-5 pkt.

 

 

Razem

 

28

 

 

LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA

 

 

Podsumowanie

 

UWAGI

 

Komisja rekomenduje/ nie rekomenduje udzielenie oferentowi dotacji na realizację zadania publicznego w wysokości:

………………………………………………

 

 

 

 

 

 

PODPISY OCENIAJĄCYCH

 

1

Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

2

Członek Komisji

 

 

 

 

3

Członek Komisji

 

 

 

 

4

Przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

 

 

5

Przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

 

         

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 195/2021 1217.03 KB
Załącznik Nr 1 1110.66 KB
Załącznik Nr 2 - Karta Oceny Oferty 156.47 KB
Rozporządzenie 1197.01 KB