Przejdź do stopki

Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Uchwała Nr LXVI/374/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Numer uchwały LXVI/374/24 Data podjęcia: 22.03.2024 r. Tytuł aktu: w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka, uczestniczących w działaniu ratowniczym,

Uchwała Nr LXII/350/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Numer uchwały LXII/350/23 Data podjęcia: 11.12.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętyc

Uchwała Nr LXI/345/23 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Numer uchwały LXI/345/23 Data podjęcia: 29.11.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach pods

Uchwała Nr LVIII/329/23 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku

Numer uchwały LVIII/329/23 Data podjęcia:  24.08.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 w

Uchwała Nr LV/317/23 w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Numer uchwały LV/317/23 Data podjęcia:  14.06.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami -&

Uchwała Nr LV/316/23 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, określenia wysokości opłat za korzyst

Numer uchwały LV/316/23 Data podjęcia:  14.06.2023 r. Tytuł aktu: w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska G&oacu