Przejdź do stopki

Uchwały 2024 r.

Treść

Uchwała Nr LXVII/378/24
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 96.134.152,11 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.379.967,42 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 39.754.184,69 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 107.058.625,39 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.440.732,23 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 41.431.301,78 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 28.319.325,34 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.111.976,44 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.699.448,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.864.232,45 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 53.617.893,16 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 53.617.893,16 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 33.300.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.675.052,84 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 779.331,24 zł.,

d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.,

e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.924.127,30 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.743.324,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10.924.473,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 10.924.473,28 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł.,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.924.473,28 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 779.331,24 zł., środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145.142,04 zł.”..

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Przychody” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 6 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 kwietnia 2024 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 1.119.875,23 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2024 r.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 20.000,00 zł.

3) Zmniejszenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1.037.171,25 zł.

4) Zwiększenie środków w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 148.500,00 zł.  Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górka - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice, Rzyczkowo” Gminie została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0500 w kwocie 65.000,00 zł.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 801 o kwotę 980.296,00 zł. z tego:

a) Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 170.659,00 zł.,

b) Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 765.980,00 zł.,

c) Rozdział 80149 paragraf 2030 o kwotę   43.657,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od               1 stycznia 2024 roku.

7) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 w kwocie 67,44 zł. (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 19,95 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 47,49 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 19.912,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

8) Zwiększenie przychodów w paragrafie 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 924.473,28 zł.

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 125.23 KB
Załącznik Nr 2 140.08 KB
Załącznik Nr 3 42.76 KB
Załącznik Nr 4 100.58 KB
Załącznik Nr 5 53.61 KB
Załącznik Nr 6 63.14 KB
Załącznik Nr 7 124.1 KB
Załącznik Nr 8 126.57 KB
Załącznik Nr 9 136.62 KB
Uchwała Nr LXVII/378/24 1322.17 KB
Uchwała Nr LXVII/378/24 24.72 KB