Przejdź do stopki

Uchwały 2024 r.

Treść

Uchwała Nr LXVI/373/24
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 94.612.346,69 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.969.490,75 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 40.642.855,94 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.941.284,69 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.612.346,69 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51.005.113,52 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 39.353.955,07 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 27.290.491,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.063.464,07 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.504.976,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.700.432,45 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 53.607.233,17 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 53.607.233,17 zł., w tym :

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 33.300.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.675.052,84 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.037.171,25 zł.,

d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.,

e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.924.127,30 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.548.852,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 22 marca 2024 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 w sprawie ustalenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 zwiększając plan o kwotę 5.411,00 zł.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0310 o kwotę 153.050,00 zł.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 801 Rozdział 80195 paragraf 6257 o kwotę 611.969,69 zł. W roku 2023 Gmina Miejska Górka realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górce” z udziałem środków WRPO oraz środków własnych. W roku 2024 wpłynęły na konto Gminy środki z ostatecznego rozliczenia realizowanej inwestycji (refundacja poniesionych wcześniej wydatków).

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 33.387,45 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. z 2023 poz. 881).

5) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 21.399,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 438,00 zł. ( świadczenia rodzinne).

6) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 124.79 KB
Załącznik Nr 2 131.51 KB
Załącznik Nr 3 38.02 KB
Załącznik Nr 4 100.9 KB
Załącznik Nr 5 121.23 KB
Załącznik Nr 6 122.63 KB
Załącznik Nr 7 219.06 KB
Załącznik Nr 8 115.56 KB
Uchwała Nr LXVI/373/24 1510.95 KB
Uchwała Nr LXVI/373/24 22.54 KB