Uchwały 2024 r.

Treść

Uchwała Nr LXIV/358/24
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 90.517.986,55 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.487.100,30 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 40.030.886,25 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 33.300.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.329.315,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 100.517.986,55 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.577.723,07 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.022.349,07 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 24.088.409,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.933.940,07 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.457.376,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.652.248,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 445.750,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 52.940.263,48 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52.940.263,48 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 33.300.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.675.052,84 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.037.171,25 zł.,

d) środki – Program Olimpia w kwocie 2.450.000,00 zł.

e) środki – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.876.527,30 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.548.852,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10.000.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł.,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł., w tym na:

1) Pokrycie części deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody w wysokości 80.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 80.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

2. Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 65.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 105.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 210.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2024 rok określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

6) emitowania obligacji na finansowanie części planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński