Przejdź do stopki

Uchwały 2024 r.

Treść

Uchwała Nr LXIV/357/24
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejska Górka na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejska Górka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 5. Traci moc Uchwała nr LII/290/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 3149.4 KB
Załącznik Nr 2 152.71 KB
Uzasadnienie 345.85 KB
Uchwała Nr LXIV/357/24 13.85 KB
Uchwała Nr LXIV/357/24 4054.33 KB