Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 381/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 3.560,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości ,,94.795.457,69 zł.” zastępuje się kwotą „94.799.017,69 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie ,,54.152.601,75 zł.” zastępuje się kwotą ,,54.156.161,75 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 3.560,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości ,,104.795.457,69 zł.” zastępuje się kwotą ,,104.799.017,69 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 3.560,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,51.188.224,52 zł.”, zastępuje się kwotą ,,51.191.784,52 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,39.393.266,07 zł.” zastępuje się kwotą ,,39.396.826,07 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „12.070.635,07 zł.” zastępuje się kwotą „12.074.195,07 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 116.58 KB
Załącznik Nr 2 116.41 KB
Załącznik Nr 3 123.57 KB
Załącznik Nr 4 125.61 KB
Zarządzenie Nr 381/2024 792.62 KB
Zarządzenie Nr 381/2024 17.08 KB