Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LVII/322/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 67.411.750,53 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.673.284,81 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.738.465,72 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.434.987,74 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 70.206.031,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.338.287,73 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.867.322,42 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.473.147,57 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.394.174,85 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.502.601,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.515.110,31 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 338.535,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114.719,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25.867.744,08 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.867.744,08 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.857.593,74 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.222.200,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.868.408,10 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ”Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

25 lipca 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 91.239,84 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2023.2 w sprawie zwiększenie planu dotacji celowej na 2023 rok w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 1.530,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1   pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 6300 o kwotę 140.000,00 zł.

a) Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 152/2023 zawarta w dniu 6 lipca 2023 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górka na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo” w kwocie 70.000,00 zł.,

b) Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 180/2023 zawarta w dniu 6 lipca 2023 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górka na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach” w kwocie 70.000,00 zł.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 o kwotę 122.500,00 zł. Umowa Nr 110/2023 zawarta w dniu 27 kwietnia 2023 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górka w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Dłoń, Oczkowice i Sobiałkowo” .

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 630 Rozdział 63003 paragraf 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”  o kwotę 118.139,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Miejska Górka  na realizację projektu pn. „ Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu w Miejskiej Górce”.

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 o kwotę 15.300,00 zł.- dodatek gazowy.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 900 Rozdział 90026 paragraf 2460 o kwotę 205.000,00 zł.

a) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł.

b) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 105.000,00 zł.

8) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 126.6 KB
Załącznik Nr 2 133.85 KB
Załącznik Nr 3 42.47 KB
Załącznik Nr 4 101.9 KB
Załącznik Nr 5 122.19 KB
Załącznik Nr 6 122.9 KB
Załącznik Nr 7 151.07 KB
Załącznik Nr 8 68.87 KB
Załącznik Nr 9 108.98 KB
Uchwała Nr LVII/322/23 1538.47 KB