Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LV/309/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 66.413.819,18 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.055.992,46 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.357.826,72 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 69.208.100,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.085.398,48 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.654.559,63 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.611.924,62 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.042.635,01 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.502.601,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.455.448,85 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 338.535,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134.254,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25.122.701,98 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.122.701,98 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.638.058,74 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.187.200,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.840.401,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.794.281,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.794.281,28 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 271.454,00 zł.,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97.498,86 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.000.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.425.328,42 zł.”..

8. W § 7 cytowanej wyżej uchwały wprowadza się ust. 4 o brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”..

9. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

15. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 dodaje się załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 123.63 KB
Załącznik Nr 2 136.92 KB
Załącznik Nr 3 39.62 KB
Załącznik Nr 4 186.11 KB
Załącznik Nr 5 56.63 KB
Załącznik Nr 6 138.74 KB
Załącznik Nr 7 97.79 KB
Uzasadnienie 141.01 KB
Uchwała Nr LV/309/23 1158.48 KB