Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LV/308/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/290/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030 wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający "Wieloletnią Prognozę Finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 527.23 KB
Uzasadnienie 1202.13 KB
Uchwała Nr LV/308/23 1043.04 KB