Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LIV/305/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 65.944.611,60 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.586.784,88 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.357.826,72 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 68.051.784,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.049.082,48 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.669.019,63 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.763.979,62 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.905.040,01 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.455.601,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.451.672,85 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 338.535,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134.254,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24.002.701,98 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.002.701,98 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.638.058,74 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.165.200,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.815.401,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.107.172,86 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.107.172,86 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 271.454,00 zł.,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97.498,86 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.000.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 738.220,00 zł.”..

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Uchwała Nr LIV/305/23 2062.77 KB
Załącznik Nr 1 132.96 KB
Załącznik Nr 2 140.33 KB
Załącznik Nr 3 41.89 KB
Załącznik Nr 4 179.73 KB
Załącznik Nr 5 467.87 KB
Załącznik Nr 6 120.53 KB
Załącznik Nr 7 121.62 KB
Załącznik Nr 8 303.62 KB
Załącznik Nr 9 189.47 KB
Uzasadnienie 147.43 KB