Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LIV/304/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)  Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/290/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030 wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający "Wieloletnią Prognozę Finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Uchwała Nr LIV/304/23 1196.88 KB
Załącznik Nr 1 527.58 KB
Załącznik Nr 2 123.17 KB
Uzasadnienie 259.13 KB