Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LIII/299/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.735.766,43 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.068.017,69 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.667.748,74 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 63.007.220,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.432.816,43 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.207.945,33 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.426.674,90 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.781.270,43 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.374.700,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.417.382,10 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 298.535,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134.254,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.574.404,00 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.574.404,00 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.638.058,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.150.200,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.749.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

12. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 dodaje się załącznik Nr 12 „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

13. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 dodaje się załącznik Nr 13 „Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w:

- Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.060,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),

- Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2060 o kwotę 46.150,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75615 paragraf 0310 o kwotę 503.157,27 zł. w związku z wpłatą zaległości podatkowej.

3) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 w kwocie 49,42 zł. (nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – 14,62 zł., nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 34,80 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.916,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

c) w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2100 w kwocie 300,00 zł. (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł.),

d) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 2.187,00 zł. (świadczenia rodzinne).

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2180 o kwotę 19.380,00 zł. (dodatek energetyczny w kwocie 9.180,00 zł. oraz dodatek gazowy w kwocie 10.200,00 zł.).

5) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 124.72 KB
Załącznik Nr 2 135.13 KB
Załącznik Nr 3 42.38 KB
Załącznik Nr 4 179.73 KB
Załącznik Nr 5 119.72 KB
Załącznik Nr 6 120.81 KB
Załącznik Nr 7 211.6 KB
Załącznik Nr 8 188.97 KB
Uchwała Nr LIII/299/23 1474.44 KB
Uchwała Nr LIII/299/23 22.23 KB