Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LII/291/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 103) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.104.316,74 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.436.568,00 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.667.748,74 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.316.848,74 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 62.375.770,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.264.896,74 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.148.676,74 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.482.713,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.665.963,74 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.334.700,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.348.731,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 298.535,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134.254,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.110.874,00 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.110.874,00 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.638.058,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.985.200,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.749.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 271.454,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w kwocie 271.454,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 271.454,00 zł.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody w wysokości 75.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 75.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

2. Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 142.18 KB
Załącznik Nr 2 194.52 KB
Załącznik Nr 3 43.51 KB
Załącznik Nr 4 179.79 KB
Załącznik Nr 5 50.52 KB
Załącznik Nr 6 103.28 KB
Załącznik Nr 7 105.33 KB
Załącznik Nr 8 118.16 KB
Załącznik Nr 9 120.16 KB
Załącznik Nr 10 243.08 KB
Załącznik Nr 11 109.79 KB
Uzasadnienie 136.74 KB
Uchwała Nr LII/291/23 1980.98 KB
Uchwała Nr LII/291/23 27.02 KB