Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LII/290/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejska Górka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miejska Górka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 5. Traci moc Uchwała XXXVI/212/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński