Przejdź do stopki

Uchwały 2023 r.

Treść

Uchwała Nr LX/336/23
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62.910.791,48 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.982.817,67 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.927.973,81 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 2.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 69.786.562,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.489.378,35 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 36.461.449,53 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 21.144.741,23 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.316.708,30 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.224.516,73 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.302.408,09 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 386.285,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114.719,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.297.184,08 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.297.184,08 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.002.593,74 zł.,

c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł.,

d) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,00 zł.,

e) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 475.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.875.770,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.875.770,95 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 271.454,00 zł.,

b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.653.988,53 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 525.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.425.328,42 zł.”..

7. W § 6 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:

„Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 81.489,67 zł., które przeznacza się po stronie wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.489,67 zł.”..

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 8 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ”Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia

27 października 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g w sprawie przyznania dla Gminy Miejska Górka na rok 2023 kwoty 176.319,45 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej - Dział 758 Rozdział 75802 paragraf 2750.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 58,50 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 835,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

4) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy:

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 16.990,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2100 o kwotę 27,50 zł. (środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy),

c) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 1.799,00 zł. (świadczenia rodzinne).

5) Dokonano zmian w przychodach:

- zwiększono paragraf 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 81.489,67 zł. (środki te dotyczą rozliczenia dochodów zrealizowanych w roku 2022 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wykonanych wydatków w 2022 roku. Środki te wprowadzono po stronie wydatkowej w Dziale 851 Rozdział 85154 paragraf 4210 w kwocie 35.000,00 zł, oraz w Dziale 851 Rozdział 85154 paragraf 4300 w kwocie 46.489,67 zł.

6) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 115.71 KB
Załącznik Nr 2 139.32 KB
Załącznik Nr 3 69.48 KB
Załącznik Nr 4 56.74 KB
Załącznik Nr 5 120.25 KB
Załącznik Nr 6 121.71 KB
Załącznik Nr 7 69.06 KB
Załącznik Nr 8 863.23 KB
Uchwała Nr LX/336/23 1881.04 KB
Uchwała Nr LX/336/23 23.52 KB