Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 359/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce oraz ustalenia regulaminu jej pracy

Na podstawie art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce w następującym składzie:

1. Piotr Poprawa - Przewodniczący komisji,

2. Agnieszka Psarska - Sekretarz komisji,

3. Przemysław Ratajczak - Członek komisji.

§ 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w komisji przetargowej któregokolwiek z członków komisji przetargowej powołanych w § 1 powołuję następujące osoby na rezerwowych członków komisji przetargowej:

1. Jolanta Gierolińska,

2. Magdalena Rosolska,

3. Weronika Żyto-Fechner,

4. Jacek Stróżyk.

§ 3. Komisja przetargowa będzie pracować w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenia nr 140/2021 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 marca 2021 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik 283.81 KB
Zarządzenie Nr 359/2023 491.4 KB
Zarządzenie Nr 359/2023 17.06 KB