Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr LI/289/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/289/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku

Ostateczny termin dokonania wydatku

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko

607.175,46

30.06.2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/289/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Lp.

Dział

Rozdział

paragraf

Nazwa zadania inwestycyjnego

Kwota

Wydatki majątkowe:

1.

010

01044

6050

Budowa sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko

607.175,46

 

Razem:

607.175,46

 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte - w wyniku zakończonego postępowania.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr LI/289/22 388.24 KB