Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr L/288/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 Statutu Gminy Miejska Górka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/199/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 6 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 7131) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Załącznik do uchwały Nr L/288/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na 2023 rok

L. p.

Termin

Temat

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

3.Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.

4. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka.

1. Burmistrz Miejskiej Górki

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

4. Burmistrz Miejskiej Górki

2.

Luty

Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2022 rok.

 Burmistrz Miejskiej Górki

3.

Marzec

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant OSP, Kierownik Rewiru Dzielnicowych

4.

Kwiecień

Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2022 rok oraz zapoznanie się z potrzebami w zakresie pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

5.

Maj

1.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

2. Raport o stanie gminy Miejska Górka.

Burmistrz Miejskiej Górki

6.

Czerwiec

1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki.

2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy - udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miejskiej Górki.

Burmistrz Miejskiej Górki

7.

Wrzesień

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.

Burmistrz Miejskiej Górki

8.

Październik

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

Burmistrz Miejskiej Górki

9.

Listopad

1.Uchwalenie programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

Burmistrz Miejskiej Górki

10.

Grudzień

1. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2023.
2. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

3. Uchwalenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2023.

1. Przewodniczący Rady Miejskiej

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ze statutem Gminy Miejska Górka, rada gminy odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dla prawidłowego realizowania zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz ze Statutu Gminy Miejska Górka uchwala się plan pracy rady.

 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr L/288/22 339.98 KB