Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr L/286/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na  rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 2017.2447) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) gmina sporządzą roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, w którym oprócz dotychczasowych informacji jest zobowiązana wskazać  również  miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych oraz podmioty, w których organizowane będą prace społecznie użyteczne.

Gmina Miejska Górka posiada zapotrzebowanie w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, wobec tego podjęcie niniejszej uchwały jest  zasadne.