Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr L/285/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1 i ust. 1a oraz ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym w wysokości określonej w decyzji administracyjnej.

§ 3. Osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie ponoszą odpłatność na zasadach określonych w poniższej tabeli.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 uops)

 

Wysokość odpłatności liczona procentowo w stosunku od dochodu osoby kierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego

 

Ośrodki wsparcia i mieszkania chronione z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych

Schroniska dla osób bezdomnych

Schroniska bez usług opiekuńczych

Schroniska z usługami opiekuńczymi

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100%do 150 %

powyżej 30% do 50%

powyżej 30% do 50%

powyżej 40% do 60%

powyżej 150%do 200 %

powyżej 50% do 70%

powyżej 50% do 70%

powyżej 60% do 80%

powyżej 200%do 250 %

powyżej 70% do 80%

powyżej 70% do 80%

powyżej 80% do 90%

powyżej 250%

 100%

100%

100%

§ 4. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu.

§ 5. Osoby przebywające krócej niż miesiąc oraz opuszczające ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do liczby dni pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym w danym miesiącu.

§ 6. Wpłaty należności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym wnoszona jest przez osobę skierowaną w sposób określony w decyzji administracyjnej.

§ 7. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 8. Traci moc uchwała XXXI/181/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały.

Przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny.

Ustawodawca powierzył radzie gminy kompetencje do stanowienia w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej rada gminy ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia natomiast do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie.

Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia. W projekcie uchwały przedstawiono propozycje ustalenia wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która uwzględnia to, by odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób. Osoby bezdomne, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami będą zwolnione z opłat. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Obecnie zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym na terenie Gminy Miejska Górka  reguluje Uchwała Nr XXXI/181/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  z dnia 15 maja  2018 r. W związku z tym, że to rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, stąd przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

3. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 5 września 2016 r. wprowadziła zasady udzielania pomocy w formie schronienia, gdzie wskazano, że osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Z kolei nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1610) wprowadziła zmianę dotyczącą odpłatności, gdzie zgodnie z art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 5, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu, stąd zmianie

uległy  zapisy tabeli §6  określającej wskaźniki odpłatności jak również tabela została poszerzona o odrębne wskaźnik odpłatności   za pobyt w schronisku  dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodki wsparcia w tym mieszkania . Zakres udzielanej pomocy w schronisku dla osób bezdomnych w przypadku osób bezdomnych zdolnych do samoobsługi, różni się od pomocy udzielanej osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Te dwie grupy osób nie są bowiem w tej samej sytuacji. W przypadku osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych mamy do czynienia z osobami zdolnymi do samoobsługi, które nie posiadają ograniczeń uniemożliwiających samodzielne swobodne przemieszczanie się. Są to osoby, które mogą podejmować często pracę lub inne formy aktywności, np. w centrum integracji społecznej. Wobec tych osób schronisko podejmuje działania aktywizujące mające na celu wyjście z bezdomności. Ponadto w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wymaga się od opiekunów wyższych kwalifikacji, niż w przypadku opiekunów w schronisku dla osób bezdomnych z uwagi na specyficzne potrzeby osób wymagających usług opiekuńczych – co ma bezpośrednie przełożenie na cenę takiego pobytu.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  lub schronisku dla  osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ponoszona przez osobę bezdomną będzie wnoszona na rzecz gminy zgodnie z decyzją i będzie w niewielkim stopniu zmniejszać wydatki jakie gmina ponosi w związku z zapewnieniem schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Osoby bezdomne kierowane do schroniska w zdecydowanej większości nie posiadają dochodów własnych. Przewiduje się, że przyjęcie ww. regulacji nie spowoduje zwiększenia potrzeb finansowych na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr L/285/22 306.1 KB